Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Regulaminy
Regulaminy

Ogólne zasady „Oferty internetowego serwisu rekrutacyjnego Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza”
 
Deklaracja Wydawcy.
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza świadczy kompleksową usługę „Oferta internetowego serwisu rekrutacyjnego Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza”, polegającą na:
 • zamieszczaniu ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • założeniu konta pracodawcy,
 • dostępu do bazy CV
 • i innych usług świadczonych w ramach niniejszego serwisu.
Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność oraz, profesjonalną obsługę. Niniejsze zasady ogólne, podobnie jak uzgodnienie warunków współpracy lub umowa są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm prawny został ograniczony do minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede wszystkim najwyższa jakość realizowanych dla Państwa usług. Zapewniamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, oczekiwania i potrzeby. W zgodzie z powyższą deklaracją będą interpretowane wszelkie postanowienia i zasady dotyczące świadczonych Państwu usług.
 
Określenia.
Określenia użyte w zasadach ogólnych należy rozumieć w następujący sposób:
Zasady ogólne – niniejsze ogólne zasady „Oferty internetowego serwisu rekrutacyjnego Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza”.
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza - Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza z siedzibą w Bielsku - Białej, 43 – 300 Bielsko – Biała ul. Nadbrzeżna 12, NIP 547-15-93-456
Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca usługę.
Usługa – kompleksowa usługa polegająca na zamieszczeniu ogłoszenia rekrutacyjnego oraz prezentacji firmy w „Internetowym serwisie rekrutacyjnym Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza”, umożliwieniu ogłoszeniodawcy przeglądania bazy CV lub korzystania z konta pracodawcy i innych usług świadczonych w ramach serwisu .
Ogłoszenie rekrutacyjne/oferta stażu/oferta praktyk - tekst zamieszczony przez ogłoszeniodawcę, odpowiednio opisany kategoriami wyszukiwania, umieszczony w szablonie, obowiązkowo przyporządkowane do określonej grupy zawodowej.
Szablon przygotowany przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza - wzorzec graficzny, w którym emitowany jest tekst ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty.
Konto pracodawcy - konto ogłoszeniodawcy w „Internetowym serwisie rekrutacyjnym Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza” umożliwiające ogłoszeniodawcy po zarejestrowaniu konta:
 • publikowanie własnego profilu oraz własnej oferty/własnych ofert
 • edycja własnego profilu oraz własnej oferty/własnych ofert
 • dostęp do podglądu zamieszczonych przez siebie ogłoszeń, jak również ogłoszeń innych potencjalnych pracodawców
 • filtrowanie ofert innych potencjalnych pracodawców
 • przeglądanie ofert potencjalnych pracobiorców zamieszczonych w bazie CV
 • filtrowanie ofert potencjalnych pracobiorców zamieszczonych w bazie CV
 • monitorowanie wpływu aplikacji potencjalnych pracowników jako odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie;
Baza CV - wydzielone strony „Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza” zawierające CV (dane Użytkownika uszeregowane w określonych kategoriach) zamieszczone przez Użytkowników.
ABK – Akademickie Biuro Karier rozumiane również jako Internetowe Biuro Obsługi Klienta umożliwiające Ogłoszeniodawcy dostarczanie ogłoszeń rekrutacyjnych/ofert stażu/ofert praktyk do wortalu
Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
Formy i zakres usługi
 
§ 1
 
1. Usługa może mieć jedną z następujących form:
1.1. Usługa obejmująca pojedyncze Ogłoszenie rekrutacyjne/ofertę stażu/ofertę praktyk w „Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza” publikowane przez 7, 14 lub 28 dni (z góry określona ważność ogłoszenia; po przedawnieniu ogłoszenie jest usuwane automatycznie);
1.2. Usługa obejmująca pakiet ogłoszeń rekrutacyjnych/ofert stażu/ofert praktyk publikowanych w „Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza” przez 7, 14 lub 28 dni (z góry określona ważność ogłoszeń; po przedawnieniu ogłoszenia są usuwane automatycznie). Pakiet obejmuje nieograniczoną liczbę ogłoszeń;
1.3. dostęp do Konta Pracodawcy;
1.4. dostęp do Bazy CV;
1.5. pozostałe usługi świadczone w ramach „Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego Bielskiej wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza”.
 
§ 2
 
1. Ogłoszenie rekrutacyjne/oferta stażu/oferta praktyki zamieszczane w „Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza” będzie miało format html lub tekstowy.
2. Ogłoszenie rekrutacyjne/oferta stażu/oferta praktyk zamieszczone w „Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza” może mieć postać:
2.1 ogłoszenia standardowego – jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne, np. odróżniający znak graficzny (logo);
2.2 ogłoszenia z wyróżnieniem dostępnym w ramach „Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza” (np. ogłoszenie pilne, na rzadkie, wymagające szczególnych kwalifikacji stanowisko itp.).
 
 
Zasady i warunki zamawiania oraz realizacji Usługi
 
§ 1
 
1. Usługa jest dostępna po dokonaniu rejestracji. Weryfikacja odbywa się za pomocą skrzynki mailowej ogłoszeniodawcy. Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o Zasady Ogólne i obowiązujące przepisy prawa.
2. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza umożliwia Państwu korzystanie z Akademickiego Biura Karier rozumianego również jako Internetowe Biuro Obsługi Klienta.
3. Mają Państwo możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty praktyk.
5. Ogłoszeniodawcy prowadzący działalność w zakresie doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy przy zamieszczaniu ogłoszeń rekrutacyjnych/ofert stażu/ofert praktyk nie mogą publikować Ogłoszeń rekrutacyjnych w szablonach spersonalizowanych swoich klientów.
 
 
Płatności
 
§ 1
 
Opisana Usługa jest nieodpłatna.
 
 
Zakres odpowiedzialności i zobowiązania
 
 
§ 1
 
1. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ogłoszeniodawce ogłoszeń rekrutacyjnych/ofert stażu/ofert praktyk.
2. Rejestracja oraz złożenie przez Państwa ogłoszenia rekrutacyjnego/ oferty stażu/oferty praktyk jest równoznaczne z oświadczeniem, że maja Państwo prawo posługiwać sie zawartymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym/ofercie stażu/ofercie praktyk informacjami, danymi, znakami towarowymi lub innymi elementami pozostającymi pod ochrona prawa, a ogłoszenie rekrutacyjne/oferta stażu/oferta praktyk nie jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. Po stronie Ogłoszeniodawcy leży naprawienie wszelkich szkód, jakie Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza poniosła w związku z formą lub treścią opublikowanego ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty praktyk (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich). Zobowiązanie to dotyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest pracownik Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.
4. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza może usunąć lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty praktyk bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z następujących przyczyn:
4.1 jeżeli treść lub forma ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty praktyk jest sprzeczna z prawem (w tym narusza zakaz dyskryminacji), dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji lub wiążącymi Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza normami „Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego Bielskiej wyższej szkoły im. J. Tyszkiewicza”, Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców, Kodeksu Etyki Reklamy;
4.2 jeżeli osoba trzecia lub powołany do tego organ bądź instytucja czuwająca nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy (w szczególności Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy) zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty praktyk;
 
 
Reklamacje
 
§ 1
 
1. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji zamieszczonego ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty praktyk, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e-mailem) z pracownikiem Akademickiego Biura Karier. Reklamacje rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego. Gdyby okazało sie to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
2. Możliwe jest wystąpienie przerwy technicznej w przyjmowaniu i emisji ogłoszeń rekrutacyjnych/ofert stażu/ofert praktyk. Postaramy sie, aby przerwy te miały miejsce w nocy i były jak najkrótsze. Jednakże przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn technicznych nie są podstawa do zgłoszenia reklamacji.
 
§ 2
 
Spory wynikłe ze świadczenia usług objętych niniejszymi ogólnymi zasadami „Oferty Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego Bielskiej Wyższej szkoły im. J. Tyszkiewicza” rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza..
 
Postanowienia końcowe
Niniejsze Zasady Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami obowiązują od dnia 31.03.2009 roku.
 
Załącznik nr 1
Lista kategoryzacji na „Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza
Lista kategoryzacji ogłoszenia rekrutacyjnego/oferty stażu/oferty praktyk na stronie Akademickiego Biura Karier:
1. Miejsce pracy: (miasto) ..............................................................., (województwo) ..............................................................., (kraj) ...............................................................
2. Profil zawodowy (proszę wybrać jeden najlepiej pasujący do stanowiska):
Administracja Publiczna
Analizy finansowe/kredytowe
Audyt/Kontroling
Biuro i Administracja
Budownictwo i Architektura
Call center
Doradztwo podatkowe
Farmacja
Finanse, Księgowość, Bankowość
FMCG
Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka
HR, Kardy, Płace
Infolinia/Call Center/Obsługa Klienta
IT & telekomunikacja
Kadra Zarządzająca
Kredyty/obsługa klienta
Księgowość
Logistyka i Transport
Marketing, Promocja, PR
Media, Sztuka, Rozrywka
Medycyna
Motoryzacja
Nauka i Edukacja
Nieruchomości
Obsługa klienta biznesowego
Obsługa klienta detalicznego
Ochrona
Odzież
Prawo
Produkcja
Rolnictwo, Ogrodnictwo, Hodowla
Sieci handlowe
Sprzedaż
Technika, Inżynieria
Ubezpieczenia
Uroda i Rekreacja
Usługi finansowe
Usługi porządkowe, Pomoc w domu i opieka
Windykacja
3. Rodzaj pracy: pełny etat, część etatu, kontrakt, czasowa praktyka sezonowa, działalność gospodarcza, umowa zlecenia, umowa o działo
4. Szczebel kariery: student, początkujący, doświadczony, kierownik, dyrekcja
 
 
Bezpieczeństwo danych
Wszelkie zebrane przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie 3 uprawnione osoby - pracownicy Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza zajmujący się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia protokół bezpieczeństwa SSL.
 
 
Regulamin konta użytkownika Wortalu

Akademickie Biuro Karier Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza
 
Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu ABK Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza
 
 1. Konta w Wortalu ABK udostępniane są bezpłatnie przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikiem konta może zostać student oraz absolwent Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w Wortalu ABK automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego.
 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 5. Administrator wybiórczo kontroluje i weryfikuje dane identyfikacyjne użytkownika zawarte w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w celu świadczenia dostępnych na stronach Wortalu ABK usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 7. Poprzez założenie konta użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Wortalu ABK w szczególności obejmujących:
  a) tworzenie CV i umieszczanie ich w bazie CV – w liczbie do 3 CV na jedno konto
  b) tworzenie listów motywacyjnych - w liczbie do 3 listów na jedno konto
  c) zamieszczanie dodatkowych informacji w polu tekstowym „O mnie” (linki do stron społecznościowych i in. Stron w tym polu nie będą aktywne)
  d) modyfikacji swoich danych. Konto wymaga okresowego potwierdzania aktualności danych co 3 miesiące. W przypadku braku weryfikacji danych konto zostaje automatycznie zawieszone. Istnieje możliwość odblokowania konta w okresie 12 miesięcy od zawieszenia konta
  e) wyszukiwania ogłoszeń o pracę i składania aplikacji w odpowiedzi na nie
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy użyciu interaktywnych narzędzi przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza zawierają Regulaminy określające zasady świadczenia poszczególnych usług publikowane na stronach Wortalu ABK, a w szczególności Regulamin pt. "Zasady ogólne umieszczania CV w Wortalu ABK Bielskiej Wyższej Szkoły im. J Tyszkiewicza" stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Wortalu ABK w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na zadanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników kont Wortalu ABK.
 11. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 12. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza.
 13. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont.
 14. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.
 15. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 i 10 niniejszego Regulaminu, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.
 16. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika bez podania przyczyn, gdy:
  a) użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,
  b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 17. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zaprzestanie świadczenia usługi konta w Wortalu ABK stosownie do zapisów pkt 19 niniejszego Regulaminu.
 18. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 19. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie ABK. W terminie 7 dni od dnia opublikowania użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza i użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2009 roku. i w tym dniu opublikowanym.
 
 
Załącznik nr 1: Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Wortalu Akademickie Biuro Karier Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza
 
 
§1
 
Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
Pracodawca: Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do pełnej treści CV umieszczonych w Bazie CV.
Baza CV: Wydzielone strony Wortalu ABK zawierające CV zamieszczone przez Użytkowników na zasadach określonych w niniejszych Zasad Ogólnych, umieszczone na serwerze Administratora Serwisu.
Wortal Akademickiego Biura Karier Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza: Serwis internetowy prowadzony przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza pod aktualnym adresem http://tyszkiewicz.abk.edu.pl oraz każdym, którym Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza go zastąpi.
CV: Curriculum vitae - życiorys Użytkownika umieszczony w Bazie CV, zawierający dane Użytkownika uszeregowane w określonych kategoriach.
Użytkownik: Autor życiorysu umieszczonego w Bazie CV.
Administrator Serwisu: AGORA S.A. - jako podmiot wykonujący obowiązki administratora danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz.883).
 
§2
 
 1. Uprawnionymi do nieodpłatnego umieszczenia CV w Bazie CV są Użytkownicy zarejestrowani w Wortalu ABK.
 2. Każdy Użytkownik może umieścić jednocześnie w Bazie CV w ramach jednego konta do 3 dotyczących go CV.
 3. Tworzenie CV na stronach Bazy CV odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularzy umieszczonych przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza.
 4. W celu umieszczenia CV w Bazie CV Użytkownik musi wypełnić co najmniej pozycje formularza zawierające kategorie oznaczone jako obowiązkowe.
 5. W celu umieszczenia stworzonego CV w Bazie CV Użytkownik dokonuje jego aktywacji. Poprzez aktywację CV zostaje umieszczone w mechanizmie wyszukiwarki Bazy CV, a jego treść zostaje udostępniona uprawnionym Pracodawcom na zasadach określonych w Ogólnych Zasadach Udostępniania Bazy CV Wortalu ABK Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.
 6. Aktywacja CV następuje automatycznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza, zapoznaniu się przez niego z niniejszymi Zasadami Ogólnymi i akceptacji ich postanowień oraz wyrażeniu przez Użytkownika zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w CV informacji przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza oraz Pracodawców w celach statystycznych oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), w tym przekazania danych Administratorowi Serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz.883).
 7. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zapewnia każdemu Użytkownikowi, który umieści CV w Bazie CV dostęp do danych zawartych w dotyczącym go CV na specjalnej stronie profilowej Użytkownika w celu weryfikacji lub modyfikacji danych, ponownej aktywacji CV, zmiany statusu czy też usunięcia CV z Bazy CV.
 8. Użytkownicy mogą aktualizować CV umieszczane przez nich w bazie CV.
 9. Poprzez umieszczenie CV w Bazie CV Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie jego pełnej treści zainteresowanym Pracodawcom posiadającym dostęp do Bazy CV na zasadach określonych w Ogólnych Zasadach Udostępniania Bazy CV Wortalu ABK Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza..
 10. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza wybiórczo kontroluje i weryfikuje dane zawarte w CV umieszczonych przez Użytkowników w Bazie CV. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść CV umieszczonego przez niego w Bazie CV.
 11. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych zawartych w CV umieszczonych w Bazie CV. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przyczyn technicznych lub niezależnych od Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.
 
§3
 
 1. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu do Bazy CV spowodowaną okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.
 2. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza jest uprawniona do czasowej przerwy w dostępie do Bazy CV z przyczyn technicznych. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. Reklamacje dotyczące umieszczania CV w Bazie CV na podstawie niniejszych Zasad powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres mira.romaszkan@tyszkiewicz.edu.pl
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko / nazwa, adres, adres poczty elektronicznej)
  b) przedmiot reklamacji
  c) wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 
§4
 
 1. Niniejsze Zasady Ogólne wchodzą w życie i zostają opublikowane z dniem 31 marca 2009 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz "Regulamin konta użytkownika Wortalu ABK".
 3. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach Ogólnych
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionych Zasadach Ogólnych, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionych Zasad Ogólnych na stronie Wortalu ABK.
 5. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionych Zasad Ogólnych Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Zasad Ogólnych - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego Agorę i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi, o której mowa w niniejszych Zasadach Ogólnych.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.
 7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu dla swej skuteczności powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres mira.romaszkan@tyszkiewicz.edu.pl
 
 
*założenie konta wymaga akceptacji REGULAMINU konta użytkownika

©2012 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku Białej